Vítejte na stránkách Mateřské školy Ostrava, Blahoslavova 6

ZELENÁ TŘÍDA

Email třídy: tridazelena@email.cz

Třídní učitelky:

  • Bc. Nicole Vilášková, DiS.
  • Marie Šímová, DiS.
  • Andrea Gabzdylová- asistentka pedagoga


Zelenou třídu navštěvuje 21 dětí ve věku 4–6 let, z toho 8 dívek a 13 chlapců.
Ve třídě není zařazeno žádné dítě s odkladem povinné školní docházky.

Vzdělávací obsah naší třídy je zpracován do čtyř integrovaných bloků, které vycházejí ze střídajících se čtyř ročních období s jejich charakteristickými znaky, se kterými se děti setkávají v průběhu celého školního roku. 

Záměry a cíle jednotlivých bloků, činnostní nabídka a výstupy jsou směřovány tak, aby si dítě na konci předškolního období osvojilo kompetence k učení, kterými rozvíjí a rozšiřuje elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky,
který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije a získané zkušenosti uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení. 

Podporujeme kompetence k řešení problémůjejich řešení na základě bezprostřední zkušenosti; cestou pokusu a omylu, zkoušení, experimentování a spontánního nalézání nových řešení problémů a situací.

Zaměřujeme se také na rozvoj komunikativních kompetencí, které zahrnují podporu správného vývoje řeči jako prostředku komunikace, vztahů, spolupráce a zejména nástroje myšlení. Cílenou logopedickou prevencí rozvíjíme aktivní a pasivní slovní zásobu, podporujeme řeč správným mluvním vzorem a zaměřujeme se na děti, jejichž řeč jeví známky oslabení či prvků artikulační neobratnosti. Zejména nácvikem správného dýchání, motoriky mluvidel a artikulace se snažíme podporovat rozvoj řeči v návaznosti na sluchové vnímání, které je předpokladem pro dokonalé zvládnutí dovednosti číst a psát a tím i ovlivnění celkového procesu učení. 

Po stránce kompetencí sociálních a personálních podporujeme nápodobu modelů prosociálního chování a mezilidských vztahů, které dítě nachází ve svém okolí a snažíme se podněcovat jej k samostatnému rozhodování o svých činnostech, vytvoření vlastního názoru a jeho vyjádření. V rámci činnostních a občanských kompetencí podněcujeme v dětech zájem o druhé a dění okolního světa.

Děti rozvíjíme po stránce kognitivní, psychické, fyzické a sociální tak, aby při dovršení etapy předškolního období byly jedinečnými a samostatnými osobnostmi, které jsou schopny zvládnout nároky života a školních povinností, které na ně budou kladeny.

Rozvíjíme samostatnost, zdravé sebevědomí a klademe základy celoživotního vzdělávání všem dětem, dle jejich potřeb, zájmů a individuálních schopností a možností. Učíme je zdravému životnímu stylu, odpovědnosti za své chování a jednání v úzké spolupráci s rodinou.

Podporujeme a zaměřujeme se na rozvoj jemné motoriky, grafomotoriky v oblasti nácviku správného úchopu a postavení ruky při kreslení a psaní.

Zelená třída je nově koncipována do dvou částí herny. Jedna část je s centry aktivit zaměřena spíše pro chlapecké činnosti a část druhá na dívčí hry. Děti se však volně pohybují dle svobodné volby. Prostory herny jsou využívány na ranní posezení v komunikačním kruhu, zpěv u klavíru, hry v koutcích a v poledních hodinách k odpočinku na lehátku. Jednou týdně mají děti tzv. velké cvičení v tělocvičně.

Další částí je třída se stoly, která je využívána k rannímu tvoření, didaktickým činnostem, společenským hrám, ranní, odpolední svačině a obědu.

Dětem jsou v rámci dalších aktivit nabídnuty kroužky vedené externími pracovníky, kteří do MŠ docházejí a to sporťáček, tanečky, judo, angličtina. Každý pátek poté děti navštěvují kurz plavání a solnou jeskyni, kam je doprovází pedagogický personál naší MŠ.

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít