Vítejte na stránkách Mateřské školy Ostrava, Blahoslavova 6
 • Úvod
 • ZÁPIS DO MŠ 2024/2025

ZÁPIS DO MŠ 2024/2025

ZÁPIS DO MŠ 2024/2025

JAK PODAT ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO MŠ KROK ZA KROKEM


1. DATUM PODÁNÍ

2. května 2024 od 8:00 – 16:00 hodin
3. května 2024 od 8:00 – 14:00 hodin

2. MÍSTO PODÁNÍ

 Mateřská škola Ostrava, Blahoslavova 6, 702 00 Ostrava 

3. ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI

 • osobním podáním v MŠ (doporučujeme) ve dnech a časech uvedených výše,
 • poštou (rozhoduje datum podání),
 • datovou schránkou (pouze osobní DS, ne firemní),
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem.

4. DOKUMENTY K ZÁPISU

 • ŽÁDOST O PŘIJETÍ včetně potvrzení lékaře o očkování (registrace žádostí je možná přes portál předškolního vzdělávání na webových stránkách MOaP zde).
 • RODNÝ LIST DÍTĚTE (originál k nahlédnutí).
 • OBČANSKÝ PRŮKAZ (k doložení trvalého pobytu)
  (Pozor, nájemní smlouva není považována za doklad o trvalém pobytu!) 

5. KRITÉRIA PŘIJETÍ - kritéria přijetí pro školní rok 2024/2025 k nahlédnutí zde

6. PŘIDĚLENÍ REGISTRAČNÍHO ČÍSLA nutno zaznamenat pro účely rozhodnutí o přijetí či nepřijetí do MŠ.

Registrační číslo je vygenerováno při registraci žádosti na portálu předškolního vzdělávání.
Děti, které budou přijaty pro školní rok 2024/25 budou zveřejněny pod registračními čísly, přidělenými při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání. 

7. PRÁVO NAHLÍŽENÍ DO SPISU BĚHEM SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ – 6.5.2024 od 9-12 hodin v MŠ Blahoslavova 6.

8. VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ – O PŘIJETÍ – zveřejněním seznamu uchazečů pod registračními čísly s výsledkem řízení na webových stránkách školy a na vývěsce školy. Seznam bude zveřejněn po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den 13.5.2024. Zveřejněním seznamu se rozhodnutí považuje za oznámené.  

V případě zamítnutí žádosti, tj. NEPŘIJETÍ, bude rozhodnutí doručeno uchazeči, resp. zákonnému zástupci od 20.5.2024

 • osobně,
 • prostřednictvím osobní datové schránky (DS),
 • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,
 • na požádání adresáta na jinou adresu (např. e-mail, v takovém případě musí účastník potvrdit převzetí e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem). 

9. NABYTÍ PRÁVNÍ MOCI ROZHODNUTÍ – rozhodnutí nabývá právní moci 15 dnů ode dne rozhodnutí.

10. SCHŮZKA S RODIČI NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ se uskuteční v červnu 2024. Termín bude upřesněn na webových stránkách školy, vývěsce a rodičům nově přijatých dětí bude zaslána pozvánka na e-mail.

11. JINÉ FORMY PLNĚNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Dítě může plnit povinné předškolní vzdělávání jiným způsobem. Nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku je zákonný zástupce povinen škole oznámit rozhodnutí plnit povinné předškolní vzdělávání jiným způsobem.

Může jít o 

 • individuální vzdělávání dítěte dle § 34b školského zákona (v tomto případě ovšem jde o dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání),
 • vzdělávání v přípravné třídě základní školy nebo ve třídě přípravného stupně základní školy speciální,
 • vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.

12. PROSBA ZÁVĚREM – ZPĚTVZETÍ ŽÁDOSTI

Vážení rodiče, prosím Vás, abyste v rámci kolegiality s ostatními rodiči využili možnosti vzít zpět svou žádost o přijetí v té mateřské škole, kde se Vaše dítě umístilo „nad čarou“ a již nyní jste rozhodnuti, že tuto mateřskou školu Vaše dítě navštěvovat nebude.  

Obracím se na Vás s žádostí, abyste výše uvedené rozhodnutí učinili co nejdříve a toto rozhodnutí oznámili ředitelkám těch MŠ, které Vaše dítě nebude navštěvovat.
Děkuji Vám za Vaši vstřícnost.

Do Mateřské školy Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvková organizace bude možné pro školní rok 2024/2025 přijmout 21 dětí k datu zveřejnění kritérií. Počet volných míst se může v průběhu správního řízení změnit. 

Bc. Sylvie Graf, ředitelka školy

DOKUMENTACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít